Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowo

Kierownik projektu: Janusz Kozak

Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt obliczeniowy dotyczy kontynuacji dotąd prowadzonych badań.

Badania obejmują modelowanie nośności granicznej pod złożonym obciążeniem bardzo wyrafinowanych struktur metalowych jakimi są stalowe panele sandwich wykonywane techniką spawania laserowego złącza teowego. Geometria i własności materiałowe takiego złącza czynią problem modelowania bardzo złożonych i wymagają wielu podejść obliczeniowych dla kalibracji modelu. Po uzyskaniu zgodności modelu geometrycznego i materiałowego z wynikami posiadanych badań laboratoryjnych, zostaną przeprowadzone systematyczne przeliczenia numeryczne paneli sandwich pod obciążeniem osiowym przy zmieniających się parametrach geometrii przekroju panelu. Spodziewanym rezultatem przeliczeń będzie macierz sztywności panelu w funkcji geometrii przekroju i jej związek z mechanizmem niszczenia panelu.

Dotychczas prowadzone badania literaturowe wykazały, że oprogramowanie Abaqus posiada najbardziej zaawansowane moduły służące do obliczania propagacji pęknięcia oraz wyznaczania jego trajektorii. Korzystanie z ogólnie dostępnego oprogramowania ma stanowić jeden z punktów odniesienia w testowaniu proponowanego argotyzmu. Dodatkowo oprogramowanie Abaqus umożliwia dołączanie autorskich, napisanych w ogólnie dostępnych językach programowania modułów, dlatego też wydaje się, że stanowi dobrą bazę do dalszej pracy naukowej.

Publikacje

  1. Kozak Janusz, Stalowe panele sandwicz w konstrukcjach okrętowych , Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym 1, (2018) 146
  2. Karol Niklas, Janusz Kozak, Experimental research on over-laminated steel sandwich panel connection to determine the form of fatigue failure, AIP Conference Proceedings Vol. 2028, (2018) 6