Logowanie do System sprawozdań KDM

Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordach

Kierownik projektu: Paulina Aniśkiewicz

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Streszczenie projektu

Za główny cel moich badań doktorskich uważa się rozpoznanie mechanizmów odpowiedzialnych za współoddziaływania lokalnych i wielkoskalowych zjawisk fizycznych systemu ocean-atmosfera z uwzględnieniem wpływu lądu na te interakcje. Określenie długo- i krótkoterminowych trendów zmian pozwoli ustalić ilościowy wpływ lokalnych czynników na zmiany klimatyczne w skali lokalnej. Obszarem badawczym są dwa fiordy: Porsanger usytuowany w północnej części Norwegii, połączony z Morzem Barentsa oraz Hornsund znajdujący się w południowo-zachodniej części archipelagu Svalbard. Przeprowadzone zostaną starannie zaplanowanie eksperymenty numeryczne, dzięki którym możliwe będzie określenie relacji pomiędzy przyczynami i skutkami badanych zjawisk, ich zmienność sezonową, miedzyletnią oraz trendy wieloletnie.Zastosowana metodyka badawcza

Analizy opierać się będą na wzajemnych relacjach dwóch modeli (hydrologicznego i atmosferycznego), co pozwoli na dokładne zbadanie relacji systemu ocean-atmosfera. Model hydrodynamiczny ROMS (Regional Ocean Moeling System) stosowany jest zarówno na otwartych obszarach oceanicznych, jak i w strefach mórz przybrzeżnych. Model atmosferyczny WRF (Weather Research and Forecasting Model) z powodzeniem służy m in. do przewidywania pogody. Jego adaptacja jest niezbędnym elementem ze względu na silne występowanie efektów orograficznych. Zastosowanie pól atmosferycznych o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej znacząco podniesie wydajność i dokładność wyników symulacji modelem ROMS. Ważnym punktem metodyki jest asymilacja danych satelitarnych do modeli. Po dostosowaniu modeli do warunków panujących w fiordzie i ich modyfikacji w celu zwiększenia dokładności modeli, uruchomione zostaną symulacje obrazujące zmienność parametrów oraz ich trendy, a także izolowane symulacje w celu zbadania powiązań przyczynowo-skutkowych. Umożliwi to obserwację wpływu każdego z parametrów na stan środowiska morskiego. Ze względu na opisane wcześniej efekty orograficzne w tym rejonie analiza zjawisk oparta na wzajemnych relacjach dwóch modeli zwiększy dokładność symulacji numerycznych i w połączeniu z analizą danych satelitarnych oraz in situ dla fiordu Porsanger świadczy niewątpliwie o nowatorskim charakterze tego projektu.