wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Interpretacja wyników mikrosejsmiki powierzchniowej

Kierownik projektu: Michał Antoszkiewicz

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Streszczenie projektu

Podczas szczelinowania hydraulicznego w skale łupkowej powstają spękania, które umożliwiają przepływ gazu do odwiertu. Wiedza na temat lokalizacji powstałych szczelin oraz kierunku ich rozchodzenia pozwala na znaczne zwiększenie efektywności zabiegu jak i jego bezpieczeństwa.

Monitoring mikrosejsmiczny jest metodą umożliwiającą zlokalizowanie powstałych spękań oraz określenie mechanizmu ich powstawania. Opracowanie technologii monitoringu mikrosejsmicznego przystosowanej do warunków zalegania złóż w Polsce oraz warunków technicznych i ekonomicznych stanowi cel nadrzędny tego projektu.

Metoda wykorzystuje zestaw geofonów rozłożonych na powierzchni ziemi które rejestrują drgania sejsmiczne powstałe w wyniku szczelinowania skały. Wykorzystując duża liczbę czujników oraz odpowiednie algorytmy przetwarzania danych możliwe jest ustalenia lokalizacji spękań pomimo, że stosunek sygnału użytecznego do szumu (SNR) dla pojedyńczego czujnkia jest znacznie mniejszy od 1.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93