wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Teoretyczne badania transferu elektronów oraz spektroskopii rezonansowej Ramana

Kierownik projektu: Magdalena Staniszewska

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest charakteryzacja procesów pojawiających się w wyniku oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z fotoczułymi systemami molekularnymi przy zastosowaniu teoretycznych metod obliczeniowych. W szczególności projekt dotyczy określenia drogi transferu elektronów oraz opisu widm rezonansowych Ramana (RR). Użycie metod chemii kwantowej razem ze spektroskopią RR daje możliwość opisu dynamiki procesu oraz powiązanych zmian w strukturze stanów wzbudzonych, w rejonie Franka-Condona. Kształt widma RR pozwala na identyfikację najważniejszych stanów wzbudzonych i najaktywniejszych modów wibracyjnych wraz z określeniem ich charakteru. Wszystko razem dostarcza informacji o początkowym transferze elektronów. Dodatkowe obliczenia dotyczące trypletowych stanów wzbudzonych pozwalają na opis późniejszej ścieżki.

Projekt uwzględnia badania trzech fotoczułych systemów o potencjalnym zastosowaniu w technologiach zbierania i przetwarzania energii słonecznej. Badane związki mogą zostać w przyszłości użyte jako przełączniki molekularne (Azobenzen), barwniki w ogniwach barwnikowych, z ang. Dye-Sensitized Solar Cells (barwniki oparte na rutenie) lub jako supramolekularne fotokatalizatory (fotokatalizator typu Ru-Pd) stosowane przy produkcji wodoru. Każdy z systemów charakteryzuje się innym stopniem złożoności i innego rodzaju odpowiedzią na padające promieniowanie.

W ramach dostępu do zasobów centrum komputerowego TASK przeprowadzone zostaną obliczenia wykorzystujące metody chemii kwantowej, głównie Teorię Funkcjonału Gęstości (ang. Density Functional Theory, DFT), zawarte w programie obliczeniowym/ aplikacji naukowej Gaussian. Wyniki obliczeń pozwolą na zrealizowanie tematyki projektu.

Projekt zakończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93