Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwie

Kierownik projektu: Marek Augustyniak

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu dokładny opis zjawisk materiałowych i elektrotechnicznych związanych z wykrywaniem uszkodzeń w obiektach kolejowych, przede wszystkim zużytych szynach. Układy pomiarowe/detekcyjne oparte o zjawiska elektromagnetyczne są już stosowane w praktyce, ale brakuje badań podstawowych pozwalających na ich kalibrację i optymalizację, zwłaszcza tam, gdzie stosowane są układy wysokoczęstotliwościowe (~100 kHz). W projekcie planowane jest użycie komplementarnych programów HyperWorks (preproces, część obliczeń) oraz ANSYS (część obliczeń, postproces), a wyniki w miarę możliwości zostaną skonfrontowane z danymi z pomiarów.

W projekcie przewidziane jest ukierunkowanie na trzy aspekty:

- analiza wrażliwości czujnika na rodzaj/głębokość wady

- problem odwzorowania efektu ruchu czujnika

- sposób modelowania mini-sond z rdzeniem ferrytowym.

Jednym z planowanych efektów jest sporządzenie trzech prac magisterskich.


Publikacje

  1. Mateusz Durkalec, Patrycja Rudnik, Praca magisterska pt. "Modelowa i eksperymentalna weryfikacja funkcji przejścia z parametrów polowych na parametry elektrotechniczne w defektoskopii szyn kolejowych metodą prądów wirowych", Politechnika Gdańska, WFTiMS -, (2017) -
  2. M. Augustyniak, P. Borzyszkowski, M. Buława, Towards an universal method for predicting eddy-current sensor characteristics in the railway industry, Journal of Nondestructive Evaluation (Springer) 1, (2019) 1