Logowanie do System sprawozdań KDM

ARCOASTS

Kierownik projektu: Duje Veic

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Streszczenie projektu

Jako jedno z zadań projektu ARCOASTS jest wykonanie oceny podatności na erozję linii brzegowej Arktyki na skutek ocieplenia klimatu i co za tym idzie wzrostem poziomu morza. Celem zadania jest sformułowanie modelu zawierającego wpływ różnych parametrów fizycznych na wielkość erozji brzegu, takich jak: falowanie, nachylenia skarpy brzegowej, wielkości pływów, zlodzenie strefy brzegowej i innych. Wyniki modelu oraz wpływu poszczególnych parametrów zostaną opublikowane między innymi w formie GIS-owych warstw i przekazane końcowym użytkownikom. Do realizacji zadania niezbędne jest pozyskanie informacji o parametrach fizycznych linii brzegowej. Otrzymaliśmy takowe z różnych źródeł w postaci geobazy do odczytania w programie ARCGIS. Dlatego też konieczne jest wykonanie odpowiedniej analizy oraz prezentacji końcowych wyników w formie GIS-owej.

Strona internetowa projektu: http://arcoasts.ibwpan.gda.pl/