Logowanie do System sprawozdań KDM

Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłych

Kierownik projektu: Henryk Lasota

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Automatyki i Telekomunikacji

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt obliczeniowy dotyczy badania wpływu lokalnych właściwości amorficznych ośrodków ciągłych (płynów i dielektryków), na przebiegi czasowe i rozkłady przestrzenne zaburzeń o charakterze skalarno-wektorowych i wektorowych dwupól, pochodzących od pierwotnych źródeł fizycznych.

Celem projektu jest sporządzenie atlasu przebiegów czasowych i rozkładów przestrzennych podstawowych rodzajów dwupól dla wybranych przebiegów źródłowych. W szczególności zastosowane zostaną kinedynamiczne odpowiedniki klasycznej funkcji Greena, wypracowane przez użytkownika, pozwalające obliczać poszczególne dwupola jako superpozycję trzech składników o przebiegach czasowych proporcjonalnych do, odpowiednio, pochodnej czasowej przebiegu pobudzającego, samego przebiegu i jego całki bieżącej. Obliczenia z użyciem oprogramowania MATLAB zostaną wykorzystane dla zilustrowania złożoności związków pomiędzy dwoma wewnętrznie sprzężonymi wielkościami składającymi się na dany rodzaj dwupola zaburzeń quasi-falowych, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie tych źródeł.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93