Logowanie do System sprawozdań KDM

Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)

Kierownik projektu: Wojciech Czernous

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

Gdynia

Streszczenie projektu

NWT jest matematycznym modelem wycinka zbiornika wodnego, który pozwala "zajrzeć" w dowolny punkt tego wycinka, poddanego czynnikom zewnętrznym, poznać strukturę ruchu i ciśnienia cieczy w danych warunkach, bez użycia przyrządów pomiarowych. Model taki pozwala na znaczne oszczędności środków, gdyż pomiary z natury interesujących wielkości (ciśnienia i prędkości ruchu cieczy w wybranych punktach, wysokości fali) są kosztowne.Sukces takiego modelu pozwoliłby na zastosowanie go do symulacji wzajemnego oddziaływania fal wodnych z elementami konstrukcji zanurzonych. Dobrze zdefiniowany i poprawnie funkcjonujący NWT jest osiągnięciem, jakim mogą poszczycić się nieliczne ośrodki naukowe na świecie.Program badań obejmuje różne konstrukcje NWT. Po pierwsze, numeryczne rozwiązywanie równań Naviera-Stokesa, z wykorzystaniem pakietu OpenFOAM; po drugie, własną implementację aproksymacji rozwiązań dla wybranej teorii fal wodnych. Ponadto dokonane zostanie porównanie tych dwu narzędzi ze sobą oraz z wynikami pomiarów wykonanych w rzeczywistym kanale falowym.Literatura:

[1] Jacobsen, N. G., Fuhrman, D. R. and Fredsoe, J. (2012), A Wave Generation Toolbox for the Open-Source CFD Library: OpenFoam Int. J. Numer. Meth. Fluids, 70, 1073--1088. doi: 10.1002/fld.2726

[2] Amini Afshar, M. (2010), Numerical Wave Generation in OpenFoam. (Master's thesis). Chalmers University of Technology.

[3] Chenari, B., Saadatian, S. S., Ferreira A. D. (2015), Numerical Modelling of Regular Waves Propagation and Breaking Using Waves2Foam. Journal of Clean Energy Technologies, Vol. 3, No. 4. doi:10.7763/JOCET.2015.V3.208

[4] Lambert, R. J. (2012), Development of a numerical wave tank using OpenFOAM (Master's thesis). Universidade de Coimbra.

[5] Whalin, R. W. (1971), The limit of applicability of linear wave refraction theory in a convergence zone. Research Report H-71-3, U.S. Army Corps of Engineers, WES, Vicksburg, MI.

[6] Aliabadi F. H., Ghadimi P., Djeddi S. R., Dashtimanesh A. (2013), 2-D numerical wave Tank by boundary element method using different numerical techniques. Global Journal of Mathematical Analysis, 1, 11--21.

[7] Park J.-C., Kim M.-H., Miyata H. (2001), Three-dimensional numerical wave tank simulations on fully nonlinear wave-current-body interactions. J. Mar. Sci. Technol., 6, 70--82.