Logowanie do System sprawozdań KDM

Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidyny

Kierownik projektu: Marta Łabuda

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt zakłada wykonanie obliczeń struktury elektronowej układu 5-Cl pirymidyna, w celu określenia geometrii układu, częstości drgań, energii potencjalnej w zależności od odległości jonu od biomolekuły, obliczenie energii jonizacji i określenie stanów elektronowych układu. Dodatkowo, wyznaczone zostaną orbitale molekularne oraz gęstość elektronowa niezależna od czasu. Obliczenia struktury cząsteczki i odpowiednich parametrów spektroskopowych wykonywane będą za pomocą metod ab initio chemii kwantowej takich jak metoda Hartree Focka, Complete Active Space Self Consistent Field, Coupled Cluster oraz metody funkcjonałów gęstości (Density Functional Theory). Planowane obliczenia będą wykonane za pomocą pakietów obliczeniowych GAUSSIAN i MOLPRO udostępnionych w CI TASK. Nasze wyniki będą porównane z danymi uzyskanych w ramach przeprowadzonych eksperymentów. Finalnym osiągnięciem będzie publikacja otrzymanych rezultatów w ramach pracy inżynierskiej.