Logowanie do System sprawozdań KDM

Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronami

Kierownik projektu: Jarosław Rybicki

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Obliczenia realizowane w ramach korzystania z konta w CI TASK będą dotyczyły wyznaczania struktury pasmowej i elektronowej związków tlenkowych. Przewiduje się przeprowadzanie obliczeń dla materiałów zawierających zarówno metale przejściowe jak i ziemie rzadkie. Wyznaczanie struktury pasmowej i elektronowej dla ciał stałych przeprowadza się poprzez kwantową teorię funkcjonału gęstości (ang. Density functional theory - DFT). Metoda ta uznawana jest za jedną z najbardziej dokładnych z istniejących sposobów wyznaczania struktury pasmowej. DFT bazuje na połączeniu metod stowarzyszonych falach płaskich (augmented planewave method, APW) i lokalnych orbitali w celu rozwiązania równań Kohna-Shama. Jednym z powszechnie używanych pakietów komputerowych wykorzystujących algorytmu oparte na DFT dla ciał stałych jest program WIEN2k.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93