Logowanie do System sprawozdań KDM

Projektowanie nowych chemoterapeutyków

Kierownik projektu: Marek Wojciechowski

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Gdańsk

Streszczenie projektu

Jednym z obiecujących celów molekularnych dla nowej grupy leków jest syntaza glukozamino-6-fosforanu. Enzym ten katalizuje pierwszy etap na szlaku biosyntezy heksozoamin a końcowy produkt tego szlaku jakim jest UDP-N-acetyloglukozamina wykorzystywany jest jako podstawowy element budulcowy w biosyntezie bakteryjnej i drożdżowej ściany komórkowej a w przypadku ssaków w biosyntezie glikoprotein i mukopolisacharydów. Wobec powyższego, syntaza glukozamino-6-fosforanu budzi duże zainteresowanie zarówno jako potencjalny cel molekularny w terapii przeciwdrobnoustrojowej jak i przy leczeniu chorych z objawami cukrzycy typu 2. Aby możliwym stało się racjonalne zaprojektowanie nowych inhibitorów tego enzymu - potencjalnych leków - należy przede wszystkim szczegółowo poznać zarówno sam mechanizm katalizy jak i potencjalne mechanizmy regulacyjne, którym ten enzym podlega. Na poziomie cząsteczkowym jest to możliwe tylko przy pomocy metod modelowania molekularnego.

Innym interesującym celem molekularnym dla potencjalnych nowych leków są białka zaangażowane w tworzenie struktur adhezyjnych - pili, fimbrii - umożliwiających drobnoustrojom kolonizowanie organizmu gospodarza. Struktury te do swojej biogenezy wymagają aktywności białka chaperon więc selektywne zablokowanie aktywności tego białka pozwoli zaburzyć tworzenie struktur pilowych co umożliwi łatwe usunięcie patogenu z organizmu. Również i w tym przypadku modelowanie molekularne pozwoli na racjonalne zaprojektowanie inhibitora selektywnie blokującego aktywność białka chaperon a ponadto uzyskać szczegółowy wgląd w strukturę i funkcjonowanie szeregu białek tworzących fimbrie.


Publikacje

  1. Rafał Piątek, Piotr Bruździak, Marek Wojciechowski, Beata Zalewska-Piątek and Juzef Kur , The Noncanonical Disulfide Bond as the Important Stabilizing Element of the Immunoglobulin Fold of the Dr Fimbrial DraE Subunit , Biochemistry , (2010)
  2. Aleksandra Miszkiel, Dynamika molekularna tetrameru domen fruktozowych enzymu syntazy glukozamino-6-fosforanu pochodzącego z c.albicans, Politechnika Gdańska , (2009)
  3. Aleksandra Miszkiel, Marek Wojciechowski, Sławomir Milewski, Long range Molecular Dynamics study of regulation of eukaryotic glucosamine-6-phosphate synthase activity by UDP-GlcNAc, Journal of Molecular Modeling 17, (2011) xx
  4. Aleksandra Miszkiel, Marek Wojciechowski, Sławomir Milewski, Long range molecular dynamics study of regulation of eukaryotic glucosamine-6-phosphate synthase activity by UDP-GlcNAc, J Mol Model 17, (2011) 3103-3115
  5. Maria J. Milewska, Marta Prokop, Iwona Gabriel, Marek Wojciechowski, Sławomir Milewski, Antifungal Activity of Homoaconitate and Homoisocitrate Analogs, Molecules 17, (2012) 14022-14036
  6. Agnieszka Lipska, Zastosowanie dynamiki molekularnej do udokładniania modeli struktur białek otrzymanych w wyniku modelowania homologicznego, Politechnika Gdańska 1, (2013) 60
  7. Dorota Pawlak, Magdalena Stolarska, Marek Wojciechowski, Ryszard Andruszkiewicz, Synthesis, anticandidal activity of N -(4-methoxyfumaroyl)-(S)-2,3-diaminopropanoic glucosamine-6-phosphate synthase, Eur. J. Med. Chem. 90, (2014) 577-582
  8. Aleksandra Miszkiel, Regulacja aktywnoťci syntazy glukozamino-6-fosforanu z Candida albicans - badania metodami obliczeniowymi, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny 1, (2016) 116
  9. Miszkiel, A., Wojciechowski, M., Long range molecular dynamics study of interactions of the eukaryotic glucosamine-6-phosphate synthase with fructose-6-phosphate and UDP-GlcNAc, J. Mol. Graph. Model. 78, (2017) 14-25
  10. Wojciechowski, M, Simplified AutoDock force field for hydrated binding sites, J. Mol. Graph. Model. 78, (2017) 74-80