Spis treści

Proces w tle: &

Wywołanie: nazwa_programu & - umożliwia wykonanie programu nazwa_programu w tle, czyli bez kontroli użytkownika, który tylko uruchamia proces, po czym może robić coś innego. Po uruchomieniu procesu system wyświetla liczbę, która stanowi numer identyfikacyjny (PID), a następnie wyświetla znak zachęty powłoki. Użytkownik ma mozliwość zabicia procesu wykonywanego w tle poleceniem: kill PID.

at

at - pozwala na wykonywanie podanych komend w późniejszym terminie podanym przy wywołaniu polecenia (nawet po zakończeniu pracy użytkowika).

Wywołanie: at czas [data] [+przesunięcie] polecenia - powoduje wykonanie "poleceń" w późniejszym terminie podanym w parametrze "czas". Czas może mieć postać: - xxyy - gdzie xx to godzina, a yy - minuta - noon - południe - midnight - północ - now - teraz, używane z parametrem przesunięcie - next - używane między czasem a datą

Opcje:

 • at -l [zadanie] - wypisuje identyfikatory zadań, które zostały zaplanowane
 • at -r [zadania] - usuwa zadania z kolejki zadan czekających do wykonania

Przykład wykorzystania polecenia at

at now + 4 hours programik control^d - powoduje uruchomienie programu programik za 4 godziny

kill

kill - żądanie zakończenia działania procesu

Wywołanie: kill [-sygnał] PID

gdzie:

 • sygnał:
 • 1 - zatrzymuje proces, jeśli użytkownik zerwał połączenie
 • 2 - tak jak [CTRL+C];, [BREAK]
 • 3 - wyjście ze zrzutem pamięci
 • 9 - zabicie procesu
 • PID - numer procesu (można go uzyskać poleceniem ps)

Przykłady wykorzystania polecenia kill

 • kill xxx

kończy proces o numerze xxx , numer procesu, który ma być zakończony, można uzyskać poleceniem ps

 • kill -9 xxx

powoduje bezwzględne zakończenie procesu o numerze xxx

 • kill -9 -1

zabija wszystkie procesy uruchomione przez użytkownika i wylogowuje go z systemu

Kierowanie strumieni <

Wywołanie: nazwa_programu < dane - powoduje podanie na wejście programu nazwa_programu zawartości pliku dane .

Kierowanie strumieni >

Wywołanie: nazwa_programu > wynik.txt - powoduje zapisanie wyniku programu nazwa_programu do pliku dane . Wynik programu nie zostaje w takim przypadku wyświetlony na ekran.

nohup

nohup - pozwala działać procesom po skończeniu pracy przez użytkownika

Przykłady wykorzystania polecenia nohup

 • nohup test &

- powoduje uruchomienie skryptu test w tle, przy czym skrypt ten będzie działał nawet po zakończeniu pracy pzez użytkownika

ps

ps - wyświetla informacje o stanie procesów

Wywołanie: ps [-opcje]

Opcje:

 • e - wyświetla informację o wszystkich procesach, a nie tylko o tych, które zostały uruchomione na danym terminalu
 • u nazwa_użytkownika - wyświetla procesy należące do danego użytkownika
 • f - tworzy pełny raport

Przykłady wykorzystania polecenia ps

 • ps -u jankowalski

wyświetli listę wszystkich procesów uruchomionych na komputerze przez użytkownika mającego login jankowalski

 • ps

wyświetli procesy uruchomione z tej powłoki przez użytkownika, który wydał polecenie