wersja kontrastowa


Spis treści

Edytor tekstowy: edit

Program edit jest prostym edytorem liniowym adresowanym do początkujących użytkowników. Wywołanie programu: edit [ -r ] [ plik ]

edit jest uproszczoną wersją edytora ex . Edytor ten należy do rodziny edytorów takich jak: ed, ex, vi . Znajomość edytora edit ułatwia naukę bardziej zaawansowanych komend pozostałych edytorów. Polecenie: edit nazwa_pliku powoduje wczytanie zawartości pliku do bufora w pamięci edytora, wyświetlenie wczytanej ilości linii i znaków, a następnie wyświetlanie "znaku zachęty", aby użytkownik wiedział, że może wydawać dalsze polecenia. Jeśli plik o podanej nazwie nie istnieje, edytor wyświetla informację o tym, po czym tworzy ten plik. Edytor pracuje w dwóch trybach: - trybie poleceń - w trybie tym edytor pobiera od użytkownika polecenia i wykonuje je na kopii pliku znajdującej się w buforze. - trybie tekstowym - pozwala wpisywać tekst do bufora: na koniec bufora (domyslnie), zmieniać teskt znajdujący się w buforze lub wstawiać tekst w środek. Po uruchomieniu edytor znajduje się w trybie poleceń. Zakończenie trybu tekstowego następuje poprzez wpisanie . ( kropki ) na początku linii. Flaga -r umożliwia odzyskanie pliku, który był poprzednio edytowany.

Edytor graficzny: emacs

Na komputerze kliper znajduje się edytor graficzny emacs wersja 20.2.3. Wywołanie programu następuje poprzez wpisanie polecenia: emacs Edytor umożliwia pracę na kilku plikach, przy czym każdy plik znajduje się w oddzielnym buforze. W dolnej części ekranu wyświetlana jest nazwa pliku aktualnie znajdującego się na ekranie. Opcje podstawowe:

 • Ctrl+h - wyświetla pomoc
 • Ctrl+x u - cofnięcie wprowadzonych zmian
 • Ctrl+x Ctrl+C - wyjście z edytora
 • Ctrl+h i - wyświetla pomoc w innym formacie
 • Ctrl+v - następna strona
 • Alt+v - poprzednia strona
 • Ctrl+l - czyści ekran i wyświetla ponownie cały tekst
 • Ctrl+x s - pyta, czy zapisać zmiany wprowadzone w kolejnych plikach
 • Ctrl+f - przesuwa kursor za znak
 • Ctrl+b - przesuwa kursor przed znak
 • Alt+f - przesuwa kursor za słowo
 • Alt+b - przesuwa kursor przed słowo
 • Ctrl+n - przesuwa kursor do następnej linii
 • Ctrl+p - przesuwa kursor do poprzeniej linii
 • Ctrl+a - przesuwa kursor na początek linii
 • Ctrl+e - przesuwa kursor na koniec linii
 • Ctrl+G - wstrzymuje działanie komendy, której wykonanie trwa zbyt długo
 • Ctrl+z - tymczasowe wyjście z edytora
 • Ctrl+s - przeszukuje plik w poszukiwaniu podanego ciągu od miejsca, w którym znajduje się kursor w kierunku końca pliku
 • Ctrl+r - przeszukuje plik w poszukiwaniu podanego ciągu od miejsca, w którym znajduje się kursor w kierunku początku pliku
 • Ctrl+g - kończy wyszukiwanie

 

Edytor tekstowy: ex

Program ex jest edytorem liniowym. Znajduje się on na komputerze kliper i wywoływany jest poleceniem: ex [opcje] [polecenie] [nazwa_pliku] Edytor kopiuje plik o podanej nazwie do bufora i pracuje na kopii umieszconej w buforze. Edytor może pracować w dwóch trybach: - poleceń - w każdym poleceniu podaje się, do których linii się odnosi i jaka instrukcja ma zostać wykonana - tekstowym Opcje dostępne przy uruchamianiu programu:

 • - - blokuje wyswietlanie komunikatów
 • -r[pliki] - odtwarza podane pliki po awarii
 • -R - plik otwarty w trybie tylko do odczytu,nie można zapisać zmian wprowadzonych w pliku

ex po uruchomieniu znajduje się w trybie poleceń. Przejście do trybu tekstowego następuje po podaniu polecenia a (dodaj tekst za bieżącą linią), i (wstaw tekst przed bieżącą linią) lub c (zmień). Powrót do trybu poleceń następuje po wpisaniu kropki na początku linii i wciśnięciu klawisza Enter . Edytor posiada 3 sposoby adresowania linii poprzez:

 • numer linii - adresuje linię poprzez numer lub nazwę (np. . - pierwsza linia, $ - ostatnia linia, n - linia o numerze n, % - wszystkie linie)
 • względem linii bieżącej (np. +n -n linii wcześniej od linii bieżącej, -n - n linii w tył od linii bieżącej)
 • wzorzec (np. /wzorzec/ - pierwsza znaleziona linia odpowiadająca wzorcowi)

Podstawowe polecenia edytora:

 • zmieniające linię
 • zakres

co adres - kopiuje linie z zakresu za linię o podanym adresie

 • zakres

d bufor liczba - kasuje linie okreslone zakresem (lub liczbą) z podanego bufora

 • zakres

j liczba znacznik - łączy podane linie w jedną

 • sterujące
 • q - zakończenie pracy edytora (bez zapisu)

k

 • set

parametr - do wyświetlania wartości parametrów bądź też ich włączania/wyłączania

 • sh - wywołuje program sh
 • so -
 • adres

vi - przełącza w tryb pełnoekranowy od podanej linii i pracuje jak edytor vi

 • x - kopiuje bufor do pliku i kończy działanie edytora
 • zakres

w plik - zapisuje podane linie do pliku i wyświetla ich liczbę oraz liczbę zapisanych znaków

 • zmiana pozycji i wyświetlanie
 • zakres

l - wypisuje podane linie

 • adres

k x - zaznaczenie linii znakiem x (tylk małe litery); kombinacja klawiszy 'x przenosi do tak zaznaczonej linii

 • zakres

nu liczba znacznik - wyświetla podane linie poprzedzając każdą jej numerem, ostatnialinia staje się linią bieżącą

 • zakres

p liczba - wyświetla podane linie

 • adres

z liczba - wyświetla podaną liczbę linii na ekranie

 • Ctrl+D - wyświetla następnych n linii, gdzie n jest wartością parametru scroll
 • adres

= - wyświetla numer podanej linii lub linii ostatniej, gdy nie podano adresu

Edytor tekstowy joe

Edytor joe jest zainstalowany na wszystkich komputerach CI TASK. Większość podstawowych funkcji wywołuje się przytrzymujące klawisze Contrl oraz K (^K) i wciskając dodatkowa literę

Niektóre operacje wymagają potwierdzenia lub dodatkowych informacj np. nazwy pliku - komunikat pojawia się w dolnym wierszu ekranu

Podstawowe polecenia:

 • Wyjście z zapisem do pliku: ^K X
 • Wyjście bez zapisu : ^K C
 • Zapis do pliku: ^K D
 • Początek bloku tekstu: ^K B
 • Koniec bloku tekstu: ^K K
 • Kopiowanie zaznaczonego bloku: ^K C
 • Okienko pomocy: ^K H
 • Usunięcie bieżącego wiersza: ^Y

Edytor tekstowy: vi

Edytor vi znajduje się na wszystkich komputerach CI TASK. Pozwala on wprowadzać zmiany do plików wyświetlanych na ekranie. Wywołanie edytora następuje poprzez: vi [opcje] [nazwa_pliku] . Jeśli plik istnieje, to program wyświetli jego zawartość na ekranie. Jeśli nie istnieje, to zostanie utworzony podczas pierwszej operacji zapisu. Gdy, uruchamiając edytor, nie podano nazwy pliku, to można ją podać podczas zapisu tekstu. Podstawowe opcje:

 • r plik- odtwarza plik po awarii edytora lub systemu
 • l - tryb LISP (używany przy programowaniu w języku LISP)
 • w

n - w oknie ma być wyświetlanych n linii

 • R - otwarcie pliku w trybie odczytu

Edytor vi ma dwa tryby: - tesktowy - naciśnięcie klawisza przyjmowane jest jako wprowadzenie znaku, który pojawia się na ekranie, - poleceń - naciśnięcie klawisza traktowane jest jako polecenie (bez potrzeby potwierdzania go klawiszem ENTER). Po uruchomieniu vi znajduje się w trybie poleceń. Przejście z trybu tekstowego do trybu poleceń następuje poprzez wciśnięcie klawisza ESC. Zmiana trybu na tekstowy następuje po wciśnięciu np. klawisza a, i, I, o. Najważniejsze polecenia:

 • wstawianie tekstu
 • a - za kursorem
 • A - na końcu linii
 • i - przed kursorem
 • I - na początku linii
 • R - nadpisywanie tekstu
 • tworzeni nowej linii
 • o - poniżej kursora
 • O - nad kursorem
 • kasowanie
 • d - wskazanego tekstu
 • D - do końca linii
 • x - znaku pod kursorem
 • J - łączenie linii
 • u - cofnięcie ostatniej zmiany
 • m - zaznaczenie linii tekstu
 • przeniesienie kursora
 • 0 - na początek linii
 • $ - na koniec linii
 • przewijanie tekstu
 • ^F - o jeden ekran w przód
 • ^B - o jeden ekran w tył
 • G - do wskazanej linii
 • poszukiwanie wzorca
 • / wzorzec - w przód
 •  ? wzorzec - w tył
 • zapisanie pliku
 •  :w - bez wyjścia z programu
 • ZZ - z wyjściem z programu
 • wyjście z edytora
 • x - z zapisaniem pliku
 •  :q! - bez zapisu

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93