Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa, zwana dalej TASK, świadczy usługi o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w zakresie przesyłania i udostępniania zbiorów, wykonywania zdalnych obliczeń, korzystania z poczty elektronicznej oraz innych usług dostępnych poprzez sieć na poziomie wynikającym z aktualnych jej możliwości. Usługi sieci TASK są skierowane głównie dla środowiska naukowo-badawczego i akademickiego, a także instytucji o innym charakterze jak np. samorządowych, komercyjnych, itp.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 1. Organem nadrzędnym TASK jest ciało złożone z Rektorów Szkół Wyższych Trójmiasta oraz Prezesa Oddziału Gdańskiego PAN zgodnie z §3 Regulaminu Rady Użytkowników TASK.
 2. Organem Nadzorczym TASK jest Rada Użytkowników TASK – zwana dalej RU TASK w składzie i z zakresem zadań określonym Regulaminem Rady Użytkowników TASK, wyznaczona przez członków organu nadrzędnego.
 3. Organem Zarządzającym TASK jest Centrum Informatyczne TASK, zwane dalej CI TASK, działające na podstawie Regulaminu Centrum Informatycznego TASK.

 

PODSTAWOWE DEFINICJE

 

 

§2

Następujące wyrażenia lub skróty występujące w niniejszym Regulaminie będą miały znaczenie podane poniżej:

 1. Jednostka-Uczestnik TASK (JU) – uczelnia publiczna lub państwowa jednostka naukowo–badawcza, która podpisała stosowną umowę z Politechniką Gdańską będącą koordynatorem przedsięwzięcia.
 2. Jednostka-Użytkownik TASK (JP) – jednostka korzystająca z usług sieciowych na mocy stosownej umowy zawartej z CI TASK.
 3. Użytkownik TASK – pracownik lub student danej jednostki posiadający konto w sieciach lokalnych jednostek JU, JP oraz CI TASK.
 4. Węzeł TASK – miejsce dołączenia sieci lokalnej do sieci TASK składające się z przyłącza światłowodowego, przełącznicy światłowodowej oraz urządzenia z portami, poprzez które sieć ta jest dołączona do TASK.
 5. Administrator TASK – uprawniony pracownik  CI TASK.
 6. Administrator sieci lokalnej – uprawniony pracownik JU, sprawującego opiekę nad siecią lokalną oraz węzłem TASK.
 7. Administrator usług, systemu lub pakietu informatycznego – uprawniony pracownik  JU lub JP zajmujący się utrzymaniem oferowanych przez nich usług.
 8. Zasoby TASK – zasoby sieci TASK oraz zasoby KDM.
 9. Zasoby sieci TASK – węzły sieci, linie światłowodowe, serwery sieciowe, serwery usług, serwery danych.
 10. Zasoby KDM – Komputery Dużej Mocy Obliczeniowej wraz z systemami wymiany i przechowywania danych oraz oprogramowaniem.
 11. Usługi TASK – zestaw oferowanych przez  CI TASK następujących kategorii usług:
  1. sieciowe:
   1. dostęp do sieci TASK lub innych sieci,
   2. przesyłanie zbiorów danych,
   3. udostępnianie zbiorów danych,
   4. archiwizowanie zbiorów danych,
   5. prowadzenia usług: e-mail, WWW, DNS, itp.,
  2. obliczeniowe:
   1. dostęp do zasobów obliczeniowych i dyskowych,
   2. dostęp do oprogramowania i licencji,
   3. wytwarzanie i rozwój aplikacji,
  3. danych
    1. archiwizacja danych,
    2. zarządzanie danymi,
    3. analiza danych,
    4. przetwarzanie danych,
    5. pomocnicze:
    6. multimedialne (TV TASK),
    7. doradcze -  informacyjne
    8. prowadzenie szkoleń,
    9. e-learning - udostępnianie szkoleń w sieci Internet.
 12. Konto usługowe TASK – przydzielony użytkownikowi lub zespołowi użytkowników podzbiór zasobów serwera umożliwiający korzystanie z usług sieciowych, chronionych hasłem lub certyfikatem.

 

REALIZOWANE ZADANIA TASK

 

 

§3

TASK jest siecią metropolitalną łączącą ze sobą poszczególne sieci lokalne oraz zewnętrzne sieci rozległe. TASK realizuje połączenia za pośrednictwem sieci zbudowanej w oparciu o linie światłowodowe oraz urządzenia zainstalowane w węzłach sieci pracujące z aktualnie przyjętym protokołem transmisji. Regulaminy sieci zewnętrznych (PIONIER, GEANT itp.), do których sieć TASK jest dołączona obowiązują w zakresie dotyczącym współpracy z PIONIER, GEANT itp.

 

§4

Uprawnienia Operatorskie sieci TASK posiada wyłącznie Centrum Informatyczne TASK.

 

§5

Podstawowym zadaniem CI TASK jest:

 

 • zapewnienie nieprzerwanego dostępu do sieci, w tym Internetu, oraz oferowanych przez nie  usług,
 • utrzymanie poprawnego funkcjonowania łączy transmisji danych,
 • zarządzanie kontami użytkowników i zasobami sieci TASK,
 • zapewnienie bezpieczeństwa,
 • utrzymanie i modernizacja sieci,
 • rozwój oferty dostępnych usług,
 • informowanie użytkowników o możliwościach korzystania z zasobów KDM
 • i zasobów sieci TASK znajdujących się w CI TASK,
 • współpraca z każdą kategorią użytkowników i Administratorami sieci lokalnej,
 • opracowywanie i realizacja projektów informatycznych na rzecz rozwoju TASK.


Udostępnianie wolnych zasobów i usług sieci TASK na rzecz podmiotów prowadzących działalność komercyjną odbywa się w sposób nieobniżający jakości usług świadczonych na rzecz środowiska naukowo-badawczego i akademickiego. Udostępnianie to realizowane jest wyłącznie przez CI TASK na podstawie stosownych umów zawierających szczegółowe opisy i regulaminy korzystania z tych zasobów i usług.

 

DOSTĘP DO ZASOBÓW TASK


§ 6


Dostęp do zasobów TASK jest udzielany na podstawie wniosku zgłoszonego przez użytkownika i potwierdzonego przez uprawnionego przedstawiciela JU. W celu umożliwienia korzystania z zasobów TASK w systemach informatycznych  CI TASK jest tworzone konto usługowe dla tego użytkownika. Korzystanie z tych kont odbywa się zgodnie z Zasadami przedstawionymi w § 7 niniejszego Regulaminu.


§ 7


Zasady korzystania z kont usługowych są następujące:
Konta zakładane są na czas określony we wniosku, nie dłuższy niż trzy lata. Aby przedłużyć ważność konta na kolejny okres należy złożyć pismo do  CI TASK.
Konto traci ważność w przypadku ustania stosunku pracy pomiędzy użytkownikiem TASK
a jego jednostką macierzystą JU, w której jest zatrudniony lub po zakończeniu nauki.
Z konta może korzystać wyłącznie użytkownik TASK, któremu zostało ono przydzielone i tylko w celu określonym we wniosku.
Użytkownicy TASK zobowiązani są do racjonalnego wykorzystywania zasobów TASK w ramach przyznanych im limitów.
Użytkownicy TASK mają obowiązek dbać o ochronę udostępnionych zasobów TASK poprzez zapewnienie poufności danych oraz kontrolę dostępu poprzez np. hasła, adresy IP. W przypadku stwierdzenia wykorzystania konta  przez  inne osoby użytkownik TASK zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym  CI TASK.


§ 8


Wszyscy użytkownicy TASK przynależący do JU mają równe prawa do korzystania z zasobów TASK. Prawa użytkowników JP są regulowane odrębnymi umowami zawartymi między  CI TASK a jednostką JP. Jednostki JU TASK nie mają prawa w jakikolwiek sposób utrudniać lub uniemożliwiać korzystania z dostępu do sieci innym jednostkom JP TASK. Zastrzeżenie to pozostaje również w mocy nawet w przypadku wycofania się którejkolwiek jednostki ze struktury TASK.

 

§ 9


Dołączanie do TASK nowych instytucji ze statusem Jednostki-Uczestnika TASK odbywa się po złożeniu wniosku z prośbą o włączenie do sieci na ręce Przewodniczącego Rady Użytkowników. Wniosek powinien zawierać: cel podłączenia, opis struktury sieci lokalnej, proponowany sposób podłączenia oraz sposób finansowania inwestycji.
W przypadku przyjęcia do TASK nowych Jednostek-Uczestników dyrektor  CI TASK określa możliwości techniczne i warunki ich dołączenia.


§ 10


Włączanie do węzłów nowych sieci lokalnych musi być konsultowane z  CI TASK w celu uzgodnienia miejsca włączenia, odpowiedniej konfiguracji sprzętowej węzła oraz prawidłowego skonfigurowania urządzeń sieciowych. Niedozwolone jest wykonywanie, bez uzgodnienia z Administratorem TASK czynności mogących zakłócić pracę sieci takich jak:

 • odłączanie zasilania urządzeń sieciowych (wyłączając awarie zasilania z przyczyn zewnętrznych),
 • zmiana konfiguracji węzła, portów urządzeń,
 • dołączanie nowych sieci lokalnych.

 

ROLA ADMINISTRATORÓW

 


§ 11

 

 • Administrator TASK zarządza siecią TASK w zakresie:
 • nadzoru nad prawidłową eksploatacją sieci światłowodowej oraz węzłów,
 • administrowania węzłami sieci tzn. ustalania: adresów, nazw, haseł, masek, uprawnień, trybu dostępu itp.,
 • przydzielania publicznej numeracji IP z zakresu numerów przyznanych przez RIPE,
 • konfiguracji routerów, tzn. ustalania tablic routingu, konfiguracji portów itd.,
 • prowadzenia usługi DNS (Domain Name Service) dla serwerów i sieci lokalnych pracujących w sieci TASK,
 • zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji zasobów TASK.

Administrator TASK może scedować część swoich uprawnień dotyczących zarządzania węzłami administratorom sieci lokalnych Uczestników TASK, jednakże musi to być związane ze szczegółowym określeniem praw i obowiązków Administratora przejmującego te uprawnienia wraz z imiennym wyszczególnieniem osoby odpowiedzialnej, przygotowanej do realizacji zadania.


§ 12


Do obowiązków Administratora sieci lokalnej należy:

 • bezpośrednia współpraca z administratorami  CI TASK w zakresie dotyczącym eksploatacji węzła,
 • informowanie  CI TASK o wszystkich zaobserwowanych wydarzeniach dotyczących pracy węzła mogących mieć wpływ na jego funkcjonowanie (np.: spodziewane wyłączenie zasilania),
 • dbałość o zainstalowany w węźle sprzęt sieciowy,
 • nadzór nad prawidłowym zasilaniem węzła oraz zapewnienie co najmniej
 • dwugodzinnego bezprzerwowego podtrzymania zasilania węzła poprzez wyposażenie go w odpowiednie urządzenie UPS,
 • kontrola przed nieupoważnionym dostępem do węzła,
 • zapewnienie i przestrzeganie poufności informacji przesyłanej w sieci,
 • zapewnienie swobodnego dostępu do węzła uprawnionym Administratorom TASK,
 • udział w szkoleniach organizowanych przez  CI TASK,
 • wykonywanie czynności związanych ze scedowanymi uprawnieniami przez Administratora TASK.


§ 13


Do obowiązków Administratora TASK zajmującego się zasobami KDM oraz systemami i pakietami oprogramowania  należy:

 • dbałość o dostępność zasobów i usług oferowanych przez serwery,
 • konfiguracja sprzętu i oprogramowania,
 • modernizacja wykorzystywanego oprogramowania,
 • efektywne zarządzanie użytkownikami wykorzystującymi deklarowane usługi,
 • współpraca z administratorami w celu zagwarantowania efektywnej komunikacji i obliczeń,
 • opracowywanie poradników wykorzystania oferowanych usług.


§ 14


Za zarządzanie kontami usługowymi na komputerach w sieciach lokalnych włączonych do TASK, odpowiadają Administratorzy sieci lokalnych JU i JP. Publicznie dostępne systemy informatyczne oraz pakiety oprogramowania realizujące odpowiednie usługi działające na komputerach włączonych do TASK muszą być chronione przed nieupoważnionym dostępem oraz ich wykorzystaniem niezgodnym z przeznaczeniem. Administratorzy tych systemów i pakietów odpowiadają za ich poprawne funkcjonowanie.

 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

 


§ 15


Obowiązkiem każdego Administratora sieci lokalnej jednostek JU oraz JP, a także administratorów CI TASK jest zapoznanie z niniejszym regulaminem każdego nowo rejestrowanego użytkownika. Osoby lub instytucje łamiące powyższy regulamin mogą być pozbawione, przez Administratora TASK, prawa do korzystania z sieci TASK. W przypadku powstania strat materialnych z powodu złamania regulaminu, każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną.


§ 16


Obowiązkiem JU, na terenie którego posadowiony jest węzeł sieci TASK, jest wydzielenie odpowiedniego miejsca zabezpieczonego przed nieuprawnionym dostępem w celu zainstalowania urządzeń sieciowych oraz wyznaczenie Administratora sprawującego bezpośrednią opiekę nad węzłem.


§ 17


CI TASK ma obowiązek informowania użytkowników o przysługujących im możliwościach korzystania z sieci i jej zasobów oraz o ewentualnych problemach związanych z jej eksploatacją. Natomiast wszyscy użytkownicy TASK mają obowiązek stosowania się do zaleceń Administratorów TASK w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji komputerów w sieci.


§ 18


Jednostka JU, nie wywiązująca się z podpisanych zobowiązań w stosunku do  CI TASK (np.: nie pokrywająca kosztów eksploatacji TASK, nie przestrzegająca regulaminu itp.), może zostać po wyrażeniu zgody RU TASK pozbawiona prawa do korzystania z sieci TASK.


§ 19


Administratorzy TASK, sieci lokalnych czy usług są zobowiązani do zabezpieczenia przypisanych im zasobów sieci i ochrony ich przed bezprawnym dostępem zgodnie z obowiązującymi standardami. Każdy przypadek bezprawnego dostępu musi być zbadany i podjęta właściwa korekta zabezpieczeń.


§ 20


Każdy użytkownik zasobów i usług TASK ma obowiązek, przy współpracy z właściwym administratorem, dbać o ochronę swoich zasobów poprzez zapewnienie poufności oraz częstą zmianę haseł, zgodnie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa.


§ 21


Wykorzystanie przez użytkowników TASK konta usługowego lub innej formy dostępu do zasobów TASK w sposób niezgodny z obowiązującym prawem i przyjętymi normami społecznymi spowoduje zablokowanie dostępu do sieci przez właściwego administratora (na określony czas - do 1 tygodnia). O powtarzających się nagminnie przypadkach tego typu działań  administrator TASK powiadamia dyrektora  CI TASK, a ten zgłasza wniosek do RU TASK o uniemożliwienie dostępu na stałe do zasobów TASK lub podejmuje odpowiednie kroki prawne.


§ 22


Niedopuszczalne są wszystkie możliwe formy podszywania się pod legalnych użytkowników zasobów i usług TASK takie jak udostępnianie haseł osobom trzecim, wpinanie się w łącze, monitorowanie sieci TASK i wszelkie inne działania nielegalnego wykorzystania zasobów i usług TASK


§ 23


Politykę bezpieczeństwa opracowują administratorzy TASK, a zatwierdza dyrektor CI TASK.

 

TRYB REKLAMACYJNY

 


§ 24


CI TASK informuje o planowanych przerwach i awariach w działaniu sieci TASK i usług. Jednostki JU i JP kwestionujące w takim wypadku wysokość opłat naliczonych przez  CI TASK za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, mogą skierować sprawę na drogę postępowania reklamacyjnego.

 

§ 25

 

 1.  Reklamacja powinna być zgłoszona w formie pisemnej albo w formie elektronicznej.
 2. Reklamacja może być zgłoszona osobiście lub korespondencyjnie za pomocą poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres  CI TASK, w terminie jednego miesiąca od dnia następnego po dniu ustania przerwy w korzystaniu z usługi, po otrzymaniu rachunku za usługę.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 • nazwę jednostki oraz imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
 • przedmiot reklamacji wraz z jej uzasadnieniem,
 • wykaz załączonych dokumentów,
 • datę i podpis reklamującego.
 • W przypadku doraźnych usterek reklamację można zgłosić telefonicznie.

 

§ 26


Reklamacja powinna być rozpatrzona przez  CI TASK nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

 1. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień nadania korespondencji albo dzień zgłoszenia w  CI TASK.
 2. Podstawą do odrzucenia przez  CI TASK reklamacji może być niewłaściwe zachowanie się użytkownika jednostki reklamującej przekraczające normy bezpieczeństwa zawarte w niniejszym regulaminie.

 

§ 27

 

 1. Odpowiedź na reklamację złożoną w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej będzie udzielona przez  CI TASK w formie pisemnej.
 2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać m.in.:
 • ustosunkowanie się do sprawy,
 • podstawę do rozstrzygnięcia,
 • informację o możliwościach odwołania się do RU TASK lub do Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
 • datę i podpis wyjaśniającego.
 • Prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

§ 28


Zwrot należności z tytułu uwzględnionej reklamacji nastąpi w formie zaliczenia jej w poczet należności  CI TASK z tytułu świadczenia oferowanych usług.

 

§ 29


W przypadku innych problemów mogących wystąpić pomiędzy jednostkami korzystającymi z usług i zasobów  CI TASK mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Użytkowników Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej dnia 16 grudnia 2016 roku.