Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych

Kierownik projektu: Krzysztof Bobrowski

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2016-08-16

Streszczenie projektu

Celem projektu jest zastosowanie metody elementów skończonych do obliczania detali mechanicznych powstałych za pomocą wydruków 3D. Stworzona metoda obliczeniowa pozwoliłaby na optymalizację wydruków 3D w oparciu o kryterium wytrzymałościowe. Dzięki zastosowaniu metody obliczeniowej możliwe stałoby się określenie charakterystycznych parametrów wydruku tj. kształt, orientacja przejść drukarki czy stopnia wypełnienia już na etapie projektowym bez konieczności przeprowadzania prób wytrzymałościowym w środowisku laboratoryjnym. Dodatkową zaletą jest możliwość zastąpienia w konstrukcjach mechanicznych detali z tworzyw sztucznych bądź stali częściami wydrukowanymi w środowisku 3D, które charakteryzują się znacznie niższą ceną przy produkcji małoseryjnej oraz brakiem ograniczeń projektowanych kształtów. Istnieje możliwość projektowania części o geometrii złożonej niemożliwej do wytworzenia klasycznymi metodami obróbki, które charakteryzują się przybliżonymi parametrami wytrzymałościowymi oraz znaczną redukcją masy (np. geometrie ażurowe).
Materiał opisany będzie na dwóch poziomach: makro oraz mikro. Na poziomie mikro, rozpatrywany będzie element z zamodelowaną mikrostrukturą wydruku: wyszczególnione warstwy wydruku wraz z pojedynczymi przejściami. Na poziomie makro, zachowanie materiału opisane zostanie w sposób uproszczony. Na obu poziomach zachowanie materiału zostanie opisane w sposób nieliniowy.
W projekcie badania numeryczne zostaną przeprowadzone w środowisku obliczeniowym Abaqus, które będą porównane z wynikami pomiarów rzeczywistych. Otrzymane wyniki zostaną następnie wykorzystane w pracy doktorskiej.

Publikacje

  1. Krzysztof Bobrowski, Wiktoria Wojnicz, Krzysztof Lipinski, Numerical analysis of mechanical properties of an infill structure used in 3D printings oriented on formulation of a simplified model of the infill, Inżynieria Materiałowa 1, (2018) brak informacji
  2. Krzysztof Bobrowski, Wiktoria Wojnicz and Krzysztof Lipinski, Numerical modelling of 3D printout using line (1D) elements, XXIII International Symposium, Research-Education-Technology, Stralsund 1, (2017) 15-22
  3. K.Bobrowski, W.Wojnicz, K.Lipiński , Analiza numeryczna własności mechanicznych wypełnienia wydruku 3D oraz tworzenie modelu uproszczonego, Techniki Komputerowe w Inżynierii XIII, (2016) 000
  4. M. Chodnicki, K. Bobrowski, G. Szubrycht, M. Szafraniec, Mechanical properties of products manufactured by plasticized polymer material, XXIV International Symposium, Research-Education-Technology Gdansk -, (2019) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.