Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięcia

Kierownik projektu: Jakub Kowalski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2015-03-10

Streszczenie projektu

Projekt obliczeniowy dotyczy doktoratu.
Doktorat obejmuje modelowanie rozwijających się pęknięć zmęczeniowych w węzłach konstrukcyjnych typowej cienkościennej konstrukcji okrętu. Celem pracy jest między innymi wykazanie, że modelując rozwijające się pęknięcie (wraz z jego trajektorią) przy użyciu metody elementów skończonych - badając dokładny rozkład naprężeń w wierzchołku propagującego pęknięcia i w oparciu o zmodyfikowane równanie Parisa wyznaczyć przyrost długości i kierunek tegoż pęknięcia - można zwiększyć dokładność obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętowych . W założeniu obliczenia mają być wykonane na typowych "okrętowych" modelach MES. Pracą własną doktoranta ma być napisanie, zaprogramowanie i wykonanie walidacji własnego algorytmu obliczeniowego uzupełniającego jeden z popularnych systemów do obliczeń MES, którego istotnym elementem będzie automatyczna i samoistna modyfikacja siatki elementów skończonych.
Dotychczas prowadzone badania literaturowe wykazały, że oprogramowanie Abaqus posiada najbardziej zaawansowane moduły służące do obliczania propagacji pęknięcia oraz wyznaczania jego trajektorii. Korzystanie z ogólnie dostępnego oprogramowania ma stanowić jeden z punktów odniesienia w testowaniu proponowanego argotyzmu. Dodatkowo oprogramowanie Abaqus umożliwia dołączanie autorskich, napisanych w ogólnie dostępnych językach programowania modułów, dlatego też wydaje się, że stanowi dobrą bazę do dalszej pracy naukowej.
Używane oprogramowanie nie jest zrównoleglone. Do badań wykorzystywana będzie metoda elementów skończonych. Planowane jest wykorzystanie modułu obliczającego trwałość zmęczeniową, wbudowanego w oprogramowanie Abaqus oraz napisanie własnego, niezależnego modułu współdziałającego w oparciu o wspomniane środowisko.

Publikacje

  1. Jakub Kowalski, Rozprawa doktorska "Wpływ parametrów geometrycznych próbki stalowej na uzyskaną wartość wskaźnika krytycznego rozwarcia wierzchołka szczeliny CTOD w badaniach odporności na pękanie", Politechnika Gdańska 1, (2018) 1-169
  2. J. Kowalski, J. Kozak, Numerical Model of Plastic Ddestruction of Thick Steel Structural Elements, Polish Maritime Research 98, (2018) 78-84
  3. J. Kowalski, J. Kozak, The Effect of Notch Depth on CTOD Values in Fracture Tests of Structural Steel Elements, Polish Maritime Research 98, (2018) 85-91
  4. J. Kowalski, J. Kozak, Wpływ geometrii próbki na wartość CTOD stali okrętowej VL E36, XXXIII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych 33, (2020) 29-30
  5. Jakub Kowalski, Janusz Kozak, Wpływ geometrii próbki na wartość CTOD stali okrętowej VL E36, XXXIII Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych -, (2020) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.