wersja kontrastowa


Kompilator języka fortran MIPSpro 7 Fortran 90 Compiler, zainstalowany na komputerach Silicon Graphics (fregata), wywołuje się wydając komendę f90. Wówczas ma miejsce przetwarzanie plików wejściowych, które następnie przesyłane są do loadera i zapiaywane jako a.out. Kompilator spełnia standardy ANSI X3.198-1992 i ISO/IEC 1539:1991. Pozwala definiować typy własne użytkownika, wskaźniki, nowe struktury sterujące, wewnętrzne procedury, tablice automatyczne. Preferowane jest automatyczne zrównoleglanie kodu z opcją APO.

Akceptowane są następujące opcje:

 • -n32 - generowanie 32-bit obiektu
 • -64 - generowanie 64-bit obiektu
 • -align32 - ustawiania obiektów większych niż 32 bity w 32-bitowych granicach
 • -align64 - ustawiania obiektów większych niż 64bity w 64-bitowych granicach. Wartość domyślna
 • -ansi - generowanie wiadomości, jeżeli kod źródłowy nie jest zgodny ze specyfikacją Fortran 90
 • -C - sprawdzanie podczas wykonywania zakresów. Wielkości spoza zakresu powodują wygenerowanie: fatal runtime error.
 • -cif - generowanie pliku informacyjnego kompilatora, który jest używany przez narzędzie do programowania
 • -cpp - uruchomienie preprocesora cpp dla wszystkich plików wejściowych przed kompilacją
 • -D <zmienna>=[wartośćdomyślna] - definiowanie zmiennych tak samo jak za pomocą dyrektywy #define w pliku źródłowym. Jeżeli nie podano wartość domyślnazmienna przyjnuje wartość 1.
 • -d8 - użycie typu REAL (KIND 8) dla obiektów zadeklarowanych jako DOUBLE PRECISION oraz COMPLEX (KIND 8) dla obiektów DOUBLE COMPLEX
 • -d16 - użycie typu REAL (KIND 16) dla obiektów zadeklarowanych jako DOUBLE PRECISION oraz COMPLEX (KIND 16) dla obiektów DOUBLE COMPLEX
 • -default64 - ustawienie rozmiaru default integer, real, logical i double na taki, jaki by miały gdyby by były wykonywane na Cray Research UNICOS system
 • -E - uruchomienie źródłowego preprocesora dla wszystkich plików wejściowych i zapisanie wyniku na standardowym wyjściu. Opcja ta unieważnia -nocpp
 • -ftpp - uruchomienie preprocesora FTPP dla plików źródłowych .F lub .F90 przed kompilacją
 • -g0 - brak informacji dla debugger'a. Wartość domyślna
 • -g/-g2 - generowanie informacji dla debugger'a. Nie jest przeprowadzana optymalizacja
 • -g3 - generowanie informacji dla debugger'a dla wpełni zoptymalizowanego kodu
 • -help - listowanie dostępnych opcji. Nie jest wywoływany kompilator
 • -I<katalog> - poszukiwanie plików wynienionych w sekcji INCLUDE, modułów oraz plików których nazwy nie rozpoczynają się od / w katalogach wymienionych w operanczie <katalog>
 • -i4 - określa długość stałych całkowitych - 32 bity. Wartość domyślna
 • -i8 - określa długość stałych całkowitych - 64bity
 • -KPIC - generowanie kodu zależnogo od pozycji, co jest niezbędne dla programów linkowanych dynamicznie dzielonymi bibliotekami. Wartość domyślna
 • -Lkatalog - zmienia algorytm poszukiwania bibliotek. Najpierw przeszukiwany jest katalog,a następnie dopiero domyślne biblioteki systemowe. Dozwolone są wielokrotne występienia opcji -Lkatalog
 • -fission=n, gdzie n = 0 .. 2, określenie liczby pętli rozszczepień
 • -fusion=n, gdzie n = 0 .. 2, określenie liczby pętli fuzji
 • -gather_scatter=n n = 0 .. 2, określenie poziomu optymalizacji. Domyślną wielkością jest 1. gather_scatter=0 - nie są wykonywane żadne optymalizacje.gather_scatter=1 - wykonanie optymalizacji na nie zagnieżdzonych instrukcjach IF. gather_scatter=2 - wykonanie wielopoziomowych optymalizacji

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93