Centrum Informatyczne TASK (CI TASK) zostało powołane w 1994 roku. Centrum stanowi jednostkę organizacyjną Politechniki Gdańskiej bez osobowości prawnej, która podlega bezpośrednio Rektorowi Politechniki Gdańskiej.

Funkcje kontrolno-merytoryczne nad działalnością Centrum sprawuje Rada Użytkowników, w skład której wchodzą wydelegowani przedstawiciele środowisk akademickich i jednostek naukowo-badawczych Trójmiasta.

Zadaniem Centrum jest obsługa środowiska naukowo-badawczego w zakresie dostępu do krajowej i światowej sieci informatycznej, serwisów informacyjnych i baz danych oraz udostępnianie poprzez sieć mocy obliczeniowych serwerów wraz z oprogramowaniem użytkowym.

Skład Centrum

 • Rada Użytkowników
 • Dyrekcja
 • Sekretariat
 • Dział KDM
 • Dział Sieci TASK
 • Dział Usług i Aplikacji Informatycznych
 • Zespół d/s Szkoleń, Publikacji i Wydawnictw

Zadania Działu KDM

 • obsługa Komputerów Dużej Mocy (KDM),
 • obsługa stacji roboczych,
 • obsługa archiwizatorów danych wraz z ewidencją nośników,
 • obsługa serwera sieciowego i baz danych,
 • nadzór nad całością pracy zainstalowanego sprzętu wraz z urządzeniami zasilania i klimatyzacji,
 • udział w odbiorze i testowanie nowego sprzętu komputerowego,
 • nadzorowanie gwarancji i umów pogwarancyjnych urządzeń i oprogramowania,
 • prowadzenie zdalnego monitorowania pracy KDM,
 • zabezpieczenie i ochrona zasobów KDM przed nieuprawnionym dostępem,
 • współpraca z Dyrekcją Centrum w sprawach związanych z planowanym rozwojem sprzętowym oraz zakupami nowego oprogramowania na KDM,
 • współpraca z Działem Sieci w zakresie obejmującym sieciowy dostęp do KDM,
 • współpraca z administratorami innych centrów KDM w zakresie wykorzystania KDM i oprogramowania użytkowego poprzez sieć Internet,
 • nadzór i konfiguracja systemów operacyjnych,
 • instalacja i aktualizacja oprogramowania użytkowego,
 • nadzór i współpraca w tworzeniu baz danych,
 • prowadzenie serwerów FTP, WWW, W3Cache oraz News,
 • prowadzenie serwisu informacyjnego dotyczącego komputerów i oprogramowania KDM,
 • prowadzenie i nadzór nad działaniem poczty elektronicznej wraz z jej oprogramowaniem,
 • nadzór nad zabezpieczeniem powierzonej dokumentacji i nośników z oprogramowaniem,
 • udział w listach dyskusyjnych działających w sieci Internet,
 • organizacja dostępu do literatury będącej na stanie CI TASK,
 • rejestracja i rozliczanie czasu pracy użytkowników,
 • obsługa użytkowników KDM,
 • konsultacje dla użytkowników w zakresie oprogramowania użytkowego zainstalowanego na KDM,
 • udział w organizowaniu szkoleń i konferencji w zakresie KDM, oprogramowania i baz danych,
 • prowadzenie serwisu WWW,
 • udział w opracowywaniu Biuletynu Informacyjnego TASK.

Zadania Działu Sieci TASK

 • prowadzenie ewidencji urządzeń sieciowych,
 • testowanie i udział w odbiorze sprzętu sieciowego oraz nowych przyłączy do sieci TASK,
 • nadzorowanie gwarancji urządzeń i umów pogwarancyjnych,
 • nadzór nad bezpieczeństwem powierzonego sprzętu,
 • nadzór nad pracą całości urządzeń sieciowych i zasilających,
 • nadzór nad stacjami do zarządzania siecią i sprzętem komputerowym będącym na stanie pracowni,
 • udział w projektowaniu, rozbudowie i rekonfiguracji sieci TASK,
 • monitorowanie ruchu oraz obciążenia sieci,
 • stały nadzór wraz ze zdalnym monitorowaniem poprawności działania sieci,
 • rozliczanie ruchu generowanego przez użytkowników,
 • prowadzenie NameService oraz rozdział numerów Internetu,
 • opiniowanie projektów nowych przyłączy na styku LAN - TASK,
 • wdrażanie nowoczesnych technologii transmisyjnych,
 • współpraca z Dyrekcją Centrum w zakresie dotyczącym inicjowania zakupów sprzętu sieciowego i pomiarowego,
 • współpraca z Pracownią KDM w zakresie zabezpieczenia dostępu do sieci i oprogramowania na styku sieć - KDM,
 • współpraca z administratorami węzłów LAN oraz stały nadzór nad węzłami sieci TASK,
 • współpraca z instytucjami - konserwatorami części liniowej sieci,
 • współpraca z instytucjami uczestniczącymi w eksploatacji sieci,
 • współpraca z innymi operatorami sieci,
 • instalacja i aktualizacja oprogramowania urządzeń sieciowych,
 • prowadzenie sieciowych serwisów informacyjnych,
 • udział w listach dyskusyjnych działających w sieci Internet,
 • konsultacje dla użytkowników w zakresie rodzajów łączy urządzeń oraz protokołów sieciowych niezbędnych do współpracy z TASK,
 • udział w organizowaniu szkoleń z zakresu eksploatacji i użytkowania sieci,
 • udział w opracowywaniu Biuletynu Informacyjnego TASK.

Zadania Działu Usług i Aplikacji Informatycznych

 • przygotowywanie projektów, w tym wniosków o dofinansowanie, w procedurach konkursowych,
 • śledzenie trendów w programach konkursów na projekty naukowe, krajowych i międzynarodowych,
 • projektowanie, budowa i utrzymanie aplikacji informatycznych,
 • współpraca z kierownikami realizowanych projektów,
 • koordynacja działań projektowych w okresie utrzymania projektów,
 • nadzór nad wdrożonymi aplikacjami informatycznymi,
 • prowadzenie serwisu informacyjnego dotyczącego tworzonych aplikacji informatycznych,
 • udział w organizowaniu szkoleń i konferencji w zakresie tworzonych aplikacji informatycznych,
 • współpraca z Dyrekcją Centrum w sprawach związanych z planowanym rozwojem oprogramowania, a w szczególności nowych aplikacji informatycznych,
 • współpraca z Działem KDM w zakresie wykorzystania komputerów i systemów dużej mocy,
 • współpraca z Działem Sieci TASK w zakresie obejmującym dostęp do zasobów Centrum Informatycznego,
 • udział w opracowywaniu Biuletynu Informacyjnego TASK.

Zespół d/s Szkoleń, Publikacji i Wydawnictw

Zespół realizuje zadania związane z przygotowaniem: szkoleń z zakresu oprogramowania użytkowego, seminariów z zakresu zastosowań oprogramowania i aplikacji, wydawnictwa biuletynów informacyjnych oraz kwartalnika TASK Quarterly.