Regulamin został zatwierdzony przez Radę Użytkowników Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej dnia 15 listopada 2000 roku.

Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa, zwana dalej TASK, świadczy usługi o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w zakresie przesyłania i udostępniania zbiorów, wykonywania zdalnych obliczeń, korzystania z poczty elektronicznej oraz innych usług dostępnych poprzez sieć na poziomie wynikającym z aktualnych jej możliwości. Odbiorcami usług sieci TASK są głównie środowiska naukowo-badawcze i akademickie, a także instytucje o innym charakterze jak np. komercyjne, samorządowe itp.

 1. Organem założycielskim Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej zwanej dalej TASK jest ciało złożone z Rady Rektorów Szkół Wyższych Trójmiasta oraz Prezesa Oddziału Gdańskiego PAN.
 2. Organem Nadzorczym TASK jest Rada Użytkowników TASK w składzie i z zakresem zadań określonym Regulaminem Rady Użytkowników.
 3. Organem Zarządzającym TASK jest Centrum Informatyczne TASK, zwane dalej Centrum, działające na podstawie Regulaminu Centrum Informatycznego.
 4. Uczestnikiem TASK jest uczelnia lub jednostka naukowo-badawcza, która podpisała stosowną umowę z Politechniką Gdańską będącą koordynatorem przedsięwzięcia.
 5. Jednostka korzystająca z usług sieciowych na mocy stosownej umowy zawartej z Centrum Informatycznym TASK jest Użytkownikiem TASK.
 6. Osoba posiadająca konto w sieciach lokalnych Uczestników, Użytkowników lub CI TASK jest użytkownikiem TASK.
§1

TASK jest siecią Metropolitalną łączącą ze sobą poszczególne sieci lokalne oraz zewnętrzne sieci rozległe. TASK realizuje połączenia za pośrednictwem sieci zbudowanej w oparciu o rdzeń światłowodowy oraz urządzenia zainstalowane w węzłach sieci pracujące z aktualnie przyjętym protokołem transmisji. Regulaminy sieci zewnętrznych (POL34, POLPAK itp.), do których sieć TASK jest dołączona obowiązują w zakresie dotyczącym współpracy z nimi.

§2

Podstawowym elementem sieci TASK jest węzeł - miejsce dołączenia sieci lokalnej do sieci TASK. W skład węzła wchodzą:

 • przyłącza światłowodowe,
 • przełącznica światłowodowa,
 • urządzenie z portem, poprzez które sieć lokalna jest dołączona do TASK.
§3

Uprawnienia Operatorskie sieci TASK posiada wyłącznie Centrum Informatyczne TASK.

§4

Administrator TASK zarządza siecią TASK w zakresie:

 • nadzoru nad prawidłową eksploatacją sieci światłowodowej oraz węzłów,
 • administrowania zasobami węzłów sieci tzn. ustalania: adresów, nazw, haseł, masek, uprawnień, trybu dostępu itp.,
 • przydzielania numerów i adresów Internetu w klasie numerów przyznanych przez RIPE,
 • konfiguracji routerów, tzn. ustalania tablic routingu, konfiguracji portów itd.,
 • prowadzenia usługi DNS (Domain Name Service) dla serwerów sieciowych sieci lokalnych pracujących w sieci TASK.
 • Administrator TASK może scedować część swoich uprawnień dotyczących zarządzania węzłami administratorom sieci lokalnych Uczestników TASK, jednakże musi to być związane ze szczegółowym określeniem praw i obowiązków Administratora przejmującego te uprawnienia wraz z imiennym wyszczególnieniem osoby odpowiedzialnej, przygotowanej do realizacji zadania.
§5

Obowiązkiem Uczestnika TASK, na terenie którego posadowiony jest węzeł sieci TASK, jest wydzielenie odpowiedniego miejsca zabezpieczonego przed nieuprawnionym dostępem w celu zainstalowania urządzeń sieciowych oraz wyznaczenie Administratora sprawującego bezpośrednią opiekę nad węzłem.

§6

Do obowiązków Administratora sieci lokalnej sprawującego opiekę nad węzłem TASK należy:

 • bezpośrednia współpraca z Centrum TASK w zakresie dotyczącym eksploatacji węzła,
 • informowanie Centrum o wszystkich zaobserwowanych wydarzeniach dotyczących pracy węzła mogących mieć wpływ na jego funkcjonowanie (np.: spodziewane wyłączenie zasilania),
 • dbałość o zainstalowany w węźle sprzęt sieciowy,
 • nadzór nad prawidłowym zasilaniem węzła oraz zapewnienie co najmniej 2-godzinnego bezprzerwowego podtrzymania zasilania węzła poprzez wyposażenie go w odpowiednie urządzenie UPS,
 • kontrola przed nieupoważnionym dostępem do węzła,
 • bezwzględne przestrzeganie poufności powierzonych informacji dotyczących węzła,
 • zapewnienie i przestrzeganie poufności informacji przesyłanej w sieci,
 • zapewnienie swobodnego dostępu do węzła uprawnionym Administratorom TASK,
 • udział w szkoleniach organizowanych przez Centrum TASK,
 • wykonywanie czynności związanych ze scedowanymi uprawnieniami przez Administratora TASK.
§7

Centrum TASK ma prawo, niezależnie od formy własności sprzętu posadowionego w węźle, do jego doposażania oraz do dołączania do węzła użytkowników z innych instytucji niż administrująca węzłem. W przypadku planowanej rozbudowy sieci, Centrum ma prawo w porozumieniu z właścicielem sprzętu posadowionego w węźle, do jego rozbudowy i rekonfiguracji.

§8

Dołączanie do TASK nowych instytucji ze statusem Uczestnika TASK odbywa się po złożeniu wniosku z prośbą o włączenie do sieci na ręce Przewodniczącego Rady Użytkowników. Wniosek powinien zawierać: cel podłączenia, opis struktury sieci lokalnej, proponowany sposób podłączenia oraz sposób finansowania inwestycji.

§9

Włączanie do węzłów nowych sieci lokalnych musi być konsultowane z Centrum TASK w celu uzgodnienia miejsca włączenia, odpowiedniej konfiguracji sprzętowej węzła oraz prawidłowego skonfigurowania urządzeń sieciowych. Niedozwolone jest wykonywanie, bez uzgodnienia z Administratorem TASK czynności mogących zakłócić pracę sieci takich jak:

 • odłączanie zasilania urządzeń sieciowych (wyłączając awarie zasilania z przyczyn zewnętrznych),
 • zmiana konfiguracji węzła, portów urządzeń,
 • dołączanie nowych sieci lokalnych,
 • zmiana oprogramowania bądź konfiguracji na urządzeniach sieciowych bezpośrednio współpracujących z węzłem sieci TASK,
 • dołączanie do węzłów połączeń \"dial up\".

W przypadku przyjęcia do TASK nowych Uczestników bądź Użytkowników Centrum TASK określa warunki techniczne dołączenia.

§10

Dołączanie do sieci TASK osób i instytucji prowadzących działalność komercyjną realizowane jest wyłącznie przez Centrum Informatyczne TASK na podstawie stosownych umów.

§11

W przypadku wykorzystywania konta osobistego lub innej formy dostępu do sieci przez osoby w jednostkach będących Uczestnikami TASK do celów komercyjnych lub niezgodnych z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi, Administrator sieci lokalnej Uczestnika, po uzyskaniu informacji samodzielnie lub od Administratorów TASK, ma obowiązek kontroli i zablokowania dostępu do sieci. O powtarzających się nagminnie przypadkach Administrator TASK powiadamia Radę Użytkowników oraz władze Uczestnika TASK.

§12

Uczestnicy i Użytkownicy TASK nie posiadający własnych serwerów sieciowych mogą posiadać konta i skrzynki e-mail na serwerze sieciowym Centrum TASK. Konta te są zakładane i usuwane na wniosek użytkowników. Użytkownicy wszystkich komputerów włączonych do TASK mają obowiązek nadzorowania dostępu do komputerów pracujących w sieci, a w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru komputerów z otwartą sesją.

§13

Za zarządzanie kontami osobistymi na komputerach w sieciach lokalnych włączonych do TASK, odpowiadają Administratorzy sieci lokalnych Uczestników i Użytkowników oraz sieci lokalnej CI TASK. Dopuszczalne jest tworzenie publicznie dostępnych systemów informacyjnych działających na komputerach włączonych do TASK, o ile struktura takiego systemu uniemożliwia wykorzystanie go niezgodnie z przeznaczeniem (np.: w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do zasobów komputerowych). Administratorzy tych systemów odpowiadają za ich poprawne funkcjonowanie.

§14

Uczestnicy i Użytkownicy TASK mają prawo do prywatności danych przechowywanych w systemach komputerowych włączonych do TASK. Administratorzy sieci i systemów oraz inne osoby, mające dostęp do zbiorów innych użytkowników, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych tą drogą informacji. Administratorzy sieci i systemów komputerowych nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenia prywatności i inne nadużycia powstałe z winy użytkowników (np.: w rezultacie udostępnienia hasła innym osobom). Zabronione są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów TASK, np.: podszywanie się pod innych użytkowników lub monitorowanie łącz TASK. W przypadku wykrycia takich działań Administrator sieci lokalnej Uczestnika i Użytkownika lub CI TASK ma obowiązek zablokowania konta użytkownika. Jeżeli ingerencja nastąpiła z innej sieci powiadomiony zostanie właściwy Administrator w celu zdyscyplinowania podległego mu użytkownika. Niezgodne z prawem użycie dostępu może spowodować postępowanie karne. W systemach wielodostępnych użytkownicy mają obowiązek dbać o ochronę swoich zasobów poprzez stosowanie i częstą zmianę haseł.

§15

Centrum TASK ma obowiązek informowania użytkowników o przysługujących im możliwościach korzystania z sieci i jej zasobów oraz o ewentualnych problemach związanych z jej eksploatacją. Natomiast użytkownicy TASK mają obowiązek stosowania się do zaleceń Administratorów TASK w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji komputerów w sieci.

§16

Uczestnik, nie wywiązujący się z podpisanych zobowiązań w stosunku do Centrum Informatycznego TASK (np.: nie pokrywający kosztów eksploatacji TASK, nie przestrzegający regulaminu itp.), może zostać pozbawiony prawa do korzystania z sieci TASK.

§17

Wszyscy Uczestnicy TASK mają równe prawa do korzystania z sieci TASK. Prawa Użytkowników sieci TASK są regulowane odrębnymi umowami. Uczestnik i Użytkownik TASK nie ma prawa w jakikolwiek sposób utrudniać lub uniemożliwiać korzystania z dostępu do sieci innym Uczestnikom i Użytkownikom TASK. Zastrzeżenie to pozostaje również w mocy nawet w przypadku wycofania się któregokolwiek z Uczestników ze struktury TASK.

§18

Obowiązkiem każdego Administratora sieci lokalnej Uczestnika i Użytkownika lub CI TASK jest zapoznanie z niniejszym regulaminem każdego nowo rejestrowanego użytkownika. Osoby lub instytucje łamiące powyższy regulamin mogą być pozbawione, przez Administratora TASK, prawa do korzystania z TASK. W przypadku powstania strat materialnych z powodu złamania regulaminu, użytkownik (lub Uczestnik, Użytkownik) ponosi odpowiedzialność materialną.

§19

Uczestnicy i Użytkownicy kwestionujący wysokość opłat naliczonych przez Centrum Informatyczne TASK za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, mogą skierować sprawę na drogę postępowania reklamacyjnego.

§20
 1. Reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie.
 2. Reklamacja może być zgłoszona osobiście lub korespondencyjnie za pomocą poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej na adres Centrum Informatycznego TASK, w terminie 1 miesiąca od dnia następnego po: dniu ustania przerwy w korzystaniu z usługi, otrzymaniu rachunku za usługę.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
  • przedmiot reklamacji wraz z jej uzasadnieniem,
  • wykaz załączonych dokumentów,
  • datę i podpis reklamującego.
 4. W przypadku doraźnych usterek reklamację można zgłosić telefonicznie.
§21

 

 1. Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Centrum Informatyczne TASK nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
 2. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień nadania korespondencji albo dzień zgłoszenia w Centrum Informatycznym TASK.
 3. Podstawą do odrzucenia przez Centrum Informatyczne TASK reklamacji może być przyłączenie przez Uczestnika lub Użytkownika do sieci TASK urządzeń bądź wykonanie czynności nie spełniających warunków określonych w niniejszym regulaminie.
§22
 1. Odpowiedź na reklamację złożoną pisemnie będzie udzielona przez Centrum Informatyczne TASK w formie pisemnej.
 2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać m.in.:
  • ustosunkowanie się do sprawy,
  • podstawę do rozstrzygnięcia,
  • datę,
  • informację o możliwościach odwołania do Rady Użytkowników TASK lub do Urzędu Regulacji Telekomunikacji.
 3. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
§23

Zwrot należności z tytułu uwzględnionej reklamacji nastąpi w formie zaliczenia jej w poczet należności Centrum Informatycznego TASK z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93