Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza własności materiałów piezoelektrycznych pod kątem selektywnego generowania fal poprzecznych

Kierownik projektu: Mateusz Gawroński

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Kraków

Streszczenie projektu

Jednym z podstawowych celów naukowych projektu jest analiza powstawania określonych typów fal sprężystych wzbudzanych przy wykorzystaniu materiałów piezoelektrycznych oraz analiza wpływu składu chemicznego materiału na możliwość wzbudzania fal sprężystych w układach mechanicznych. Dla celów analizy wpływu składu chemicznego materiału na odpowiedź elektro-mechaniczną, projekt zakłada opracowanie modelu numerycznego w skali atomowej uwzględniającego interakcję pola mechanicznego i elektrycznego. W ramach projektu autorzy planują budowę modelu umożliwiającego wirtualną analizę struktury materiału, a także wpływu jej modyfikacji przy wykorzystaniu różnego rodzaju domieszek. Celem budowy modelu wirtualnego jest poznanie podstawowych zależności pomiędzy cechami geometrycznymi oraz rodzajem i ilością domieszek na charakter odpowiedzi elektro-mechanicznej materiału.

W procesie modelowania wykorzystywane są metody optymalizacyjne opierające się na algorytmach genetycznych. Zaproponowane przez algorytm modele przetwornika symulowane są z wykorzystaniem metod elementów skończonych w programie MSC Marc, a następnie przetwarzane w środowisku Python oraz Matlab. Specyfika algorytmów genetycznych wykorzystywanych w procesie optymalizacji wymagają obliczeń równoległych na wielu procesorach. Jest to główny powód zapotrzebowania na wykorzystanie zasobów obliczeniowych CI TASK.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93