Logowanie do System sprawozdań KDM

Ustalenie prędkości początkowej zdarzenia na podstawie zakresu uszkodzeń samochodu z wykorzystaniem metod energetycznych

Kierownik projektu: Mirosław Owczarz

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Streszczenie projektu

Jednym z podstawowych zadań do rozwiązania w analizie zderzenia samochodu (samochodów) jest wyznaczenie wartości parametrów ruchu. W obecnie analizowanych wypadkach drogowych coraz częściej mamy do czynienia z brakiem albo, co najwyżej, z niepełnym rzeczowym materiałem dowodowym, w szczególności z brakiem ujawnienia na jezdni śladów hamowania.

Podstawowym celem, który w konsekwencji wymusza zakres badań naukowych jest zbadanie zależności pomiędzy sztywnością nadwozia, deformacją powypadkową, a prędkością kolizyjną w chwili początkowej zderzenia, następnie porównanie rzeczywistych wyników pomiarów wielkości deformacji nadwozia z prędkością kolizyjną, określoną przy użyciu innych metod obliczeniowych i potwierdzenie lub nie przy użyciu symulacji komputerowych.

Przy współpracy z organami procesowo-śledczymi (policja, prokuratura, sąd), które udostępniają do badań powypadkowe pojazdy zostają opracowywane aktualne katalogi porównawcze uszkodzonych współczesnych samochodów [katalogi EBS (EES)] poprzez obliczenie wartości parametru EBS (EES) na podstawie zakresu odkształcenia pojazdu. Parametr ten stanowi równoważnik energii pochłoniętej na trwałą deformację. W celu zrealizowania tego zadania zostały zaprojektowane nowatorskie przyrządy do pomiaru odkształcenia nadwozia i do wykonywania zdjęć z góry uszkodzonego pojazdu.

Zakres badań obejmuje również określenie możliwości wykorzystania metod energetycznych w rekonstrukcji wypadków drogowych oraz korzyści jakie może uzyskać biegły sądowy podczas wykonywania opinii przy użyciu tych metod.

Zagadnienia poddane pracy badawczej są niezwykle przydatne w praktyce opiniowania wypadków drogowych.

Korzyści gospodarcze i społeczne rosnącego wpływu uczelni i innych instytucji naukowych na rozwój techniki i gospodarki są niepodważalne. Nauka stała się istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Polska Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 ? 2013 stanowi odzwierciedlenie przedstawionego powyżej trendu i z założenia ma doprowadzić do zwiększenia ekonomicznej konkurencyjności gospodarki krajowej w procesie rozwoju gospodarczego. Na tym tle podjęcie prac badawczych zmierzających do zapełnienia istotnych w tym zakresie ograniczeń w opiniowaniu zdarzeń drogowych, wydaje się być w pełni uzasadnione, szczególnie, że zarówno zaproponowane badania naukowe, jak i ich upowszechnienie odbywać się będzie przy użyciu innowacyjnych metod.

Do prowadzonych badań skonstruowano prototyp przyrządu do pomiaru głębokości odkształceń nadwozia. Zaprojektowano również drugą całkowicie nowatorską wersję tegoż przyrządu z wykorzystaniem techniki laserowej. Dodatkowo zaprojektowano przyrząd do wykonywania zdjęć uszkodzonego samochodu z góry.

Niewątpliwie innowacyjność prowadzonych badań naukowych będzie miała również charakter społeczny, związany z praktycznym wykorzystaniem badań w opiniowaniu wypadków drogowych. Wpływ proponowanych badań w praktyce opiniowania wykaże korzyści jakie może uzyskać biegły sądowy podczas wykonywania opinii z zakresu ekspertyzy wypadku drogowego przy użyciu metod energetycznych. Taką cechą zdarzenia, dotyczącą modeli energetycznych stosowanych w analizie wypadków drogowych, umożliwiającą obliczenie wartości parametru EBS (EES), może być na przykład parametr stanowiący równoważnik energii pochłoniętej na trwałą deformację.

Celowość poszukiwania poprzez prace badawcze zależności pomiędzy sztywnością nadwozia, deformacją powypadkową, a prędkością kolizyjną w chwili początkowej zderzenia, w dobie pełnego wykorzystania elektronicznych urządzeń wspomagających pracę kierowcy, powodujących znaczne ograniczenie w korzystaniu z dotychczasowych ?klasycznych? metod rekonstrukcyjnych, wydaje się być bezsporna.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93