Logowanie do System sprawozdań KDM

Estymacja zmiennej w czasie odpowiedzi impulsowej szerokopasmowego kanału komunikacyjnego

Kierownik projektu: Iwona Kochańska

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Kanały komunikacji akustycznej charakteryzują się zmiennością w czasie. Wiedza o rzeczywistych możliwościach komunikacyjnych i ograniczeniach nie jest udokumentowana. Celem projektu jest przetestowanie metod analizy właściwości transmisyjnych szerokopasmowych kanałów akustycznych, a następnie weryfikacja możliwych do osiągnięcia przepływności w warunkach symulowanych laboratoryjnie, przy różnych metodach modulacji i kodowania oraz testowanie na poligonie na jeziorze.

W szczególności potrzebne jest pozyskanie i zgromadzenie wiedzy na temat szerokopasmowych właściwości komunikacyjnych wodnego środowiska akustycznego, w którym dominują odbicia, refrakcja i bardzo silny wpływ efektu kompresji czasu związanego z ruchem, znanego jako efekt Dopplera. Ten ostatni jest tu znacznie poważniejszy niż spotykany w systemach radiowych - w odniesieniu do sygnałów stosowanych w komunikacji podwodnej, mających znaczną względną szerokość widma, przejawia się jako skalowanie w dziedzinie czasu. Adaptacja technik radiowych w systemach komunikacji podwodnej wymagała opracowania nowych metod analizy właściwości transmisyjnych takich kanałów.

Uzyskane do tej pory wyniki są funkcjami wielu parametrów, co powoduje, że utrudniona jest ich intuicyjna interpretacja. Ich analiza wymaga przeprowadzenia złożonych obliczeń symbolicznych, a opracowane charakterystyki transmisyjne warto przejrzyście zilustrować. Program Mathematica jest niezbędny dla sprawnego przeprowadzenia obliczeń i właściwego zilustrowania ich wyników, jako że możliwości oprogramowania Matlab, stosowanego dotychczas w projekcie, są niewystarczające dla wspomożenia intuicji projektowej.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93