Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie układu napędowego statku

Kierownik projektu: Krzysztof Rudzki

Akademia Morska w Gdyni

-

Gdynia

Streszczenie projektu

Armatorzy oraz właściciele różnorodnych jednostek pływających są zainteresowani jak najmniejszymi kosztami ich eksploatacji. W przypadku statków, w tym statków żaglowych z pomocniczym napędem silnikowym, koszty te związane są głownie ze zużyciem zasobów:

- materiałowych, np. zużycie paliwa podczas żeglugi na silniku,

- ludzkich, np. praca załogi związana z załadunkiem/wyładunkiem towaru lub pasażerów, praca przy żaglach na statkach żaglowych,

- czasowych, np. czas żeglugi do wyznaczanego celu, czas postoju na redzie, czas wykonania zwrotu na statkach żaglowych.

Zachodzi, zatem konieczność efektywnego gospodarowania tymi zasobami. Pojawia się wówczas problem optymalnego doboru parametrów pracy układu napędowego złożonego z silnika spalinowego i śruby napędowej. Z uwagi na różnorodne warunki odbywania żeglugi, podjęcie racjonalnej decyzji jest zadaniem wyjątkowo trudnym.

Celem pracy jest opracowanie metodyki budowy wspomaganego komputerowo systemu doboru nastaw elementów układu napędowego statku ze śrubą nastawną. Z założenia taki system umożliwiałby dobór tych nastaw w dialogu decydenta z komputerem, przy czym:

- decydent podejmowałby odpowiednie decyzje dotyczące doboru nastaw,

- komputer przetwarzałby pozyskane dane i udostępniał propozycję doboru nastaw.

W budowanym systemie decyzyjnym wyróżniono zmienne wyjściowe i zmienne decyzyjne, przy czym wyróżniono 2 zmienne wyjściowe charakteryzujące pracę układu napędowego statku (godzinowe zużycie paliwa i prędkość statku), oraz 8 zmiennych wejściowych (2 zmienne decyzyjne dotyczące nastaw prędkości obrotowej silnika napędowego i skoku śruby nastawnej oraz 6 zmiennych niesterowalnych opisujących warunki meteorologiczne i eksploatacyjne statku).

Wyniki przeprowadzonych badań wstępnych na wybranym statku przyczyniły się i uzasadniły wybór metody sztucznych sieci neuronowych do budowy modeli funkcjonalnych układu napędowego statku ze śrubą nastawną. Uzyskane modele wykorzystane będą następnie w optymalizacji wielokryterialnej z ograniczeniami.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93