Logowanie do System sprawozdań KDM

Koncepcja metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych w Stacjach Kontroli Pojazdów

Kierownik projektu: Adrian Malinowski

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem naukowym projektu jest utworzenie nowych wytycznych do projektu Ministra Transportu w sprawie badań technicznych pojazdów zabytkowych w Stacjach Kontroli. Opracowanie nowych procedur badań technicznych pojazdów uznanych za zabytkowe ma na celu dostosowanie przepisów do dzisiejszych realiów. Efektem końcowym proponowanego rozwiązania ma być zastąpienie nieaktualnych, szczątkowych, obecnych procedur badań technicznych pojazdów w Stacjach Kontroli Pojazdów, dopuszczających do ruchu pojazdy zabytkowe, nowymi bardziej restrykcyjnymi co do poprawy bezpieczeństwa czynnego oraz biernego w ruchu drogowym, ochrony środowiska ale przy tym promujących dziedzinę kultury i sztuki w zakresie rozwoju historii motoryzacji prawdziwym kolekcjonerom pojazdów zabytkowych w naszym kraju. Zaproponowanie nowej ustawy z nowymi wytycznymi dla Stacji Kontroli Pojazdów uniemożliwi korzystanie z aktualnych luk prawnych otwierającym dziś możliwości osobom działającym w złej wierze, a ujednolici interpretację prawa w różnych urzędach. Nowe rozwiązania dadzą gwarancję poprawy bezpieczeństwa na drodze gdyż obecnie po przeprowadzaniu badania technicznego archaicznego pojazdu otrzymuje on bezterminowe badanie techniczne, poprzez co żadna instytucja nie sprawuje dziś praktycznie kontroli nad stanem technicznym pojazdu.

Ubieganie się o prawo uczestniczenia w ruchu drogowym pojazdów zabytkowych, które były projektowane i budowane w warunkach odmiennych od istniejących obecnie i były przystosowane do ruchu drogowego w całkowicie odmiennych warunkach o znacznie mniejszym natężeniu, spowodowało konieczność wykonania badań naukowych prowadzących do opracowania jednolitych zasad przeprowadzania kontroli technicznych pojazdów zabytkowych umożliwiających stwierdzenie, czy stan techniczny kontrolowanego pojazdu pozwala na jego uczestniczenie w ruchu drogowym bez stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa jego oraz innych uczestników ruchu drogowego, a także stwierdzenie czy eksploatacja pojazdu zabytkowego nie jest szkodliwa dla środowiska naturalnego.

W ramach badań naukowych planowane jest przeprowadzenie serii kontroli technicznych pojazdów uznanych za zabytkowe w celu usystematyzowania ich parametrów pracy. Wnikliwa analiza wyników badań umożliwi podział pojazdów zabytkowych na kilka grup odpowiadających różnym stanom technicznym, w których klasyfikowane będą pojazdy zabytkowe ubiegające się o dopuszczenie do ruchu drogowego.

Ze względu na zastosowane w pojazdach zabytkowych różnych rozwiązań konstrukcyjnych układów hamowania oraz tłumienia drgań, które znacząco odbiegają od nowoczesnych rozwiązań i stawianych im wymaganiom planowane badania naukowe umożliwią opracowanie poprawnej innowacyjnej metodyki kontroli stanu technicznego pojazdu oraz badań sił hamowania i tłumienia zawieszenia w pojazdach zabytkowych okresowo kontrolowanych w celu dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych. Opracowana innowacyjna procedura badania sił hamowania i tłumienia zawieszenia w stacjach kontroli pojazdów ma dać wyniki zbliżone jak najbardziej do panujących podczas jazdy samochodu zabytkowego w ruchu drogowym w warunkach rzeczywistych. Oszacowane wyniki, parametry i wskaźniki będą podstawą oceny końcowej kontrolowanego pojazdu, od której będzie zależało dopuszczenie pojazdu zabytkowego do jazdy w ruchu drogowym.

W ramach badań naukowych planowane jest przeprowadzenie serii kontroli technicznych pojazdów współczesnych oraz uznanych za zabytkowe, przeprowadzenie symulacji komputerowej na zamodelowanej drodze pojazdu z archaicznym układem hamulcowym, zawieszeniem i układem kierowniczym, a następnie wykonaniu prób w rzeczywistych warunkach drogowych. Plan prowadzania badań zawiera kilka etapów.

Zamodelowanie i przeprowadzenie symulacji wykonane zostanie za pomocą interfejsu komputerowego, jakim jest program Altair HyperWorks.

Po uzyskaniu nowych określonych wartości granicznych, parametrów, współczynników i wskaźników z przeprowadzonych wcześniej badań przy ich zastosowaniu zostanie poddany fikcyjnej próbie drogowej zaprojektowany model, jako drugi etap planowanych badań, przy wykorzystaniu interfejsu komputerowego HyperWorks do przeprowadzenia symulacji komputerowej. Umożliwi to wyciągniecie wniosków z porównania dwóch przejazdów w trakcie hamowania podczas przejazdu przez nierówności pojazdem współczesnym oraz pojazdem zabytkowym.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93