Logowanie do System sprawozdań KDM

Analysis of the relationship between the spectrum of the optical measurement signal and blood parameters

Kierownik projektu: Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem naukowym wniosku jest analiza zależności pomiędzy widmem pomiarowego sygnału optycznego a parametrami krwi, a w szczególności opracowanie metodyki pozyskiwania kompleksowej informacji na temat zmian jakościowych i ilościowych parametrów krwi.  Analiza literatury tematu i przeprowadzone przez autorów badania rozpoznawcze wskazują, że wykorzystanie optoelektronicznych metod pomiarowych do oceny parametrów krwi może mieć poważne znaczenie w badaniach biomedycznych, w stosunku do metod klasycznie wykorzystywanych.  Według wiedzy autorów projektu dotychczas tematyka ta nie była podejmowana, o czym może świadczyć fakt, że w literaturze przedmiotu autorzy nie napotkali całościowej analizy problematyki powiązania optycznych właściwości krwi i jej parametrów biomedycznych. Dlatego proponujemy podjęcie tego tematu, biorąc pod uwagę możliwości istotnego pogłębienia wiedzy na temat możliwości wykorzystanie metod spektroskopii optycznej i Ramana oraz interferometrii niskokoherencyjnej w badaniach biomedycznych.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93